mandag 27. mars 2017

Modulplan og undervisning på 7. trinn

Øystein Nordvik Arntzen og jeg har i lengre tid arbeidet med modulplaner i fagene våre. I forbindelse med en presentasjon på skolen har vi laget en film om modulplan. Filmen forteller kort om hvordan vi bruker modulplanene til planlegging, gjennomføring og vurdering:I tillegg har tre elever på 7. trinn laget en film der de forteller mer om hva vi gjorde i undervisningen:
Her er mesteparten av det vi forteller i filmen om modulplanene: 


I dette emnet prøvde vi forskjellige aktiviteter og vurderingsformer. Vi pleier å lage en modulplan når vi jobber med store emner, og prøver å jobbe flerfaglig når vi har muligheten til det. Dette emnet het “De store oppdagelsesreisende”, og fagene vi jobbet med var norsk, samfunnsfag og engelsk. Modulplanene har vi jobbet med lenge, de gir oss en bedre oversikt over hva elevene skal lære, og gir oss en mulighet til å ha oversikt over aktivitetene og vurderingsoppgavene. Vi mener også at det er lettere å ha variasjon i undervisningen og vurderingsoppgavene. Modulplanene har basis i modulplanene til Buck institute for Education og Henning Fjørtofts modulplan i boken Effektiv planlegging og vurdering, og er noe vi har jobbet med i flere år

Modulplanene består av en sentral ide, hovedspørsmål, fagspesifikke kompetansemål og vurderingsoppgaver. Vi har også en del som går på andre typer kompetanser som vi mener også bør ha mye fokus. Disse kompetansene er samarbeide, lære å lære, kommunikasjon og utforske og skape. De er hovedsakelig basert på deler av Ludvigsenutvalgets kompetanseområder. I tillegg har vi med en oversikt over hvilke verktøy vi skal bruke og sentrale konsepter, som kan sammenlignes med begreper. Grunnen til at vi bruker konsepter, er fordi vi da mener at vi har mer åpning i modulplanene for også å sette begreper sammen, slik at det blir sammenhenger, hvis vi ønsker det

Etter hvert har vi jobbet mer med sentrale ideer, som kan sammenlignes med mål. Dette er ideer som vi tror kan gi elevene bedre muligheter for å gå i dybden og på tvers av fagene, og kan også gi dem bedre forutsetninger for å overføre det de har lært til andre oppgaver. De sentrale ideene kom tidlig opp i dette emnet, elevene fikk dem utdelt med emnetavlen i Explain Everything, og vi kunne gjennomgå dem når det passet. Å dele ut alle ideene med en gang tror vi gav elevene en bedre helhetlig forståelse for hva vi mente var viktig i emnet

Hovedspørsmålene brukte vi ikke så mye i dette emnet, men disse spørsmålene kan fungere ganske likt de sentrale ideene. Fordelene med spørsmål er at elevene tidlig kan jobbe med et svar, for eksempel er hovedspørsmål flott når vi i utgangspunktet ikke vet svaret på det vi skal finne ut, som for eksempel når vi jobber med eksperimenter i undervisningen. Spørsmålene kan også brukes etter en time eller i en større prøve. De sentrale ideene og spørsmålene er altså en omformulering av målene, som vi kan jobbe med ut fra hva vi synes er fornuftig i de forskjellige timene og emnene

De fagspesifikke målene er i dette emnet hentet fra Kunnskapsløftet, men vi kan også hente dem fra bøkene til elevene hvis vi mener det gir oss bedre oversikt. I dette emnet ble det lokalisert flere kompetansemål som vi mente var relevante. Vi ønsket å jobbe flerfaglig, da er det viktig å være nøye med hvilke mål vi skal velge ut, og hvordan vi skal prioritere de forskjellige målene. Ofte er det muligheter å velge mange kompetansemål, men det kan føre til en utvanning av fagene. Vår erfaring er at det er bedre å prioritere noen mål, så gjør det jo ingenting at andre mål også blir berørt uten at vi trenger å skrive dem inn i modulplanen. I dette emnet valgte vi 7 kompetansemål

De andre kompetansene som er nevnt i modulplanen er kompetanser som vi mener er viktige, både for elevenes læring i skolehverdagen, deres fremtidige skolegang og deltakelse i samfunnet. De er som nevnt tidligere delt i fire: Samarbeide, lære å lære, kommunikasjon og utforske og skape. Vi skriver da inn hvilke kompetanser elevene jobber med, om de blir lært og om de skal vurderes. I dette emnet skulle kompetanse i å lære å lære og utforske og skape også bli vurdert. Når vi jobbet med å lære å lære definerte vi det til å sammenligne (for eksempel med Venn-diagrammet) og å se kausal resonnering (for eksempel med å se hvordan de forskjellige kulturene påvirket hverandre). Kompetanse i å utforske og skape ble definert til å lage en fiktiv fortelling om møtet mellom europeerne og en annen kultur, og lage en emnetavle som kunne gi dem oversikt over emnet vi jobbet med

Vi mener at å ha med verktøy gjør oss mer bevisst på hvilke verktøy vi bruker, hvilken variasjon vi har når det gjelder verktøy og aktiviteter med elevene, og er en fin oversikt når vi skal planlegge emnet og timene

Konseptene er viktige, og synliggjør hva vi ofte bør legge vekt på i blant annet lesing og annet arbeide med emnet. I dette emnet hadde vi nok mer fokus på de sentrale ideene, men i andre emner er konseptene ganske sentrale for både planlegging og gjennomføring av emnet og timene

Kalenderen er likt en vanlig lærerplanlegger. Her skriver vi stikkord for timene, og vi har god oversikt over det vi skal gjøre med elevene